KAMPANIA PROFILAKTYCZNA

Pijąc kawę, starałem się przedstawić swoją ciężką sytuację, wspomniałem studia, mówiłem o tym, że obok nauk weterynaryjnych uczyłem się ekonomii politycznej, marksizmu itp. Na dowód, że pewne zagadnienia mnie interesują, pokazałem niektóre książki, m.in. Anti-Duhringa i Zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. Sekretarz słuchał tego, co mówię, po czym zrobił mi krótki wykład historii WKP(b), a przy […]

NAGONKA

Rozgniewany zwierzchnik podejmuje wte­dy „nagonkę” i w rezultacie bohater „zostaje wy­kończony”. W związku z „nagonką”, do akcji włą­czają się jeszcze inne postacie dramatu — „waze­liniarz” i „oportunista”, których powiązania ze zwierzchnikiem „dzierżymordą” — należące do syn­dromu choroby stosunków międzyludzkich — zosta­ną rozpatrzone za chwilę.Następujące po sobie fazy kampanii represyjnej zilustruje opowieść pamiętnikarzą. Najpierw eks­pozycja akcji […]

PODZIAŁ FUNDUSZU

Jednocześnie zaproponowałem podział funduszu bez zmian. Bo­hater odnosi przejściowy sukces i — jakby był „po­zytywnym bohaterem” w „zdrowym społeczeńst­wie” — „porywa za sobą innych”: „Przewodniczący podda-: mój wniosek pod głosowanie. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.” Wtedy jednak do akcji „wtrą­ca się” zwierzchnik „dzierżymorda”: „Po chwili głos zabrał dyrektor naczelny i ustosunkował się nega­tywnie do formalnie przyjętego […]

WYSTARCZAJĄCY POWÓD

Nie zrażony bohater „wychyla się” po raz wtóry, ale tym razem już po­ważnie „podpada” zwierzchnikowi: „Po tej «szopce» wstałem i poinformowałem członków KSR, że w tej sytuacji każdy z pominiętych przy podziale fundu­szu nagród może odwołać się do zarządu okręgu związku zawodowego i wygra sprawę. Na to dyrek­tor powiedział: «Ańo zobaczymy, czy wygra?» Wie­działem, że […]

DOZNANE ROZCZAROWANIE

Przy okazji nasz bohater doznaje jeszcze jednego rozczarowania z powodu „oportunizmu swoich współtowarzyszy i kolegów: „Byłem zaskoczony, że nikt 7. członków kierownictwa społeczno-politycznych organizacji nie potrafił w tym momencie stanąć w moje; obronie.” I wreszcie finał, w którym bez roz­głosu „zostaje wykończony” jako wykonawca po­wierzonej mu roli społecznej: „W parę dni później «zaproponowano» mi złożenie […]

KONSEKWENCJA

Konsekwencją „utrącania” jednych bywa z reguły „windowanie” innych — tych, któ­rzy przez czynniki awansujące uznani zostają za „swoich”: „Przez pięć lat z górą byłem kierownikiem wieloosobowej sekcji — sekcji, nie wydziału bo oso­ba będąca aktualnym faworytem dyrektora musiała mieć 500-złotowy dodatek do uposażenia za sprawo­wanie tytularnego nadzoru nad naszą sekcją.” W ten sposób za sprawą stronniczego […]

MIĘDZY POSTACIAMI

Między tymi postaciami zawiązuje się sojusz, który izoluje społecznie bohatera i obezwładnia wszelkie zdrowe odruchy otoczenia: „Prezes Zarządu Spół­dzielni czuwa nad kadrami i nimi kieruje. Od niego zależą awanse. I najczęściej na wakujące lepsze sta­nowiska przychodzą ludzie spoza Spółdzielni. Sprze­ciw kadrowca to głos wołającego na puszczy. A przy­jęci intruzi starają się wywdzięczyć prezesowi. Wzra­sta serwilizm […]

ZABIEGAJĄC O POPARCIE

Rywal zabiegający o poparcie wpływowych osób i instytucji odznacza się przede wszystkim dwiema charakterystycznymi cechami: jest układny wobec wszelkiej władzy — władzy jako takiej, a nie ze względu na wartości, jakie reprezentuje — oraz wy­kazuje wzmożony pęd w górę, depcąc po drodze in­nych. Jest on „oportunistą” oraz „karierowiczem”: „Po wstępnej fazie rozpędu, szumnych planach i […]