PODZIAŁ WŁADZY

Wszystkie te jednostki organi­zacyjne mają określony status prawny w strukturze administracyjnej kraju, miejsce w bilansach gospo­darki narodowej i unormowany przepisami tryb rozliczania się z budżetem państwa. W ten isposób — szczeblowo i hierarchicznie — partycypują w po­dziale władzy oraź zasobów ekonomicznych w spo­łeczeństwie.Podział władzy najbardziej wyraziście przejawia się w układzie podporządkowań służbowych, gdzie jedni ludzie, z racji zajmowania określonych stano­wisk w strukturze organizacyjnej, mogą wydawać innym polecenia, żądać informacji o działalności, oceniać wykonanie poleceń i nagradzać za nie lub karać. Tego rodzaju zależności międzyludzkie mają doniosłe znaczenie w społeczeństwie socjalistycz­nym — gigantycznej organizacji formalnej działają­cej według jednolitego planu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *