POWIĄZANIE DECYZJI

Ściśle związane z nimi decyzje o     tym „co produkować” przekształcają się w tym kontekście, w związku z kreowaną przez tamte de­cyzje strukturą popytu, w decyzje „dla kogo produ­kować”. Decyzje o tym „gdzie produkować” różni­cują przy lokalizacji inwestycji gospodarczych re­jony kraju najbardziej ich potrzebujące i rejony, które zapewniają im najkorzystniejsze warunki eksploatacji, Decyzje o tym „jak produkować” mają doniosłe skutki z punktu widzenia realizacji ustro­jowego postulatu zapewnienia wszystkim prawa do pracy oraz wywierać mogą pobudzający albo hamujący wpływ na postęp techniczny i modernizację gospodarki. Podobnego typu decyzje regulują rów­nież działalność niegospodarczą — „w jakich kie­runkach rozwijać i na jakich zasadach udostępniać ludności świadczenia lekarskie”, „do jakiego stop­nia rozbudowywać i jak rozporządzać” — ze względu na istniejące zagrożenia — siłami obronny­mi lub bezpieczeństwa wewnętrznego itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *