ROZBIEŻNOŚĆ INTERESÓW

Rozbieżność interesów może natomiast powstawać między pracownikami wykonu­jącymi identyczne czynności produkcyjne z niejed­nakową wydajnością. Znaczne przekraczanie norm przez jednych powoduje wzrost wymagań w sto­sunku do pozostałych (tzw. rewizje norm wydaj­ności), a także zawiera istotne momenty psycholo­giczne, takie jak zawiść, poczucie niższości lub po­czucie wyższości. Rozróżnienie między „wydajnymi” i „niewydajnymi” czy „pracowitymi” i „leniwymi” może wynikać zarówno z różnic poziomu kwalifi­kacji zawodowych lub pracowniczego morale, jak też z niejednakowej wydajności obsługiwanych urządzeń lub innych form faworyzowania pewnych pracowników przez przełożonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *