W MARKSISTOWSKIEJ KONCEPCJI

W marksowskiej koncepcji struktury klasowej, która opisuje pewną historyczną postać stosunków społecznych — jak wy­kazuje Julian Hochfeld, dokonując jej systematyza­cji — „klasami tworzącymi historię są […] nie agregaty społeczne, to jest w danym wypadku zbio­rowości wyróżnione ze względu na zajmowanie przez ich uczestników obiektywnych pozycji społecznych”, ale „grupy społeczne, dla których istnienia niezbęd­ny jest pewien stopień trwałego kontaktu między uczestnikami, pewien stopień świadomości wspól­nego położenia, wspólnych interesów i wspólnych ce­lów oraz pewna forma organizacji, funkcjonalna z punktu widzenia owych celów”.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *