WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZYLUDZKIE SPOŁECZEŃSTWA PLANUJĄCEGO

Obecnie przejdziemy do ustalenia historycznej natury współzależności międzyludzkich zawiązujących się za pośrednictwem mechanizmu funkcjonowania życia zbiorowego współczesnej Pol­ski. Wzajemne położenie oraz splot interesów robotnika i kapitalisty — jak wykazywał Karol Marks — wy­raża się w podziale owoców pracy tego pierwszego na płacę oraz zysk. Wzajemne położenie oraz splot interesów różnych grup uczestników gospodarki ryn­kowej — „odłamów klasowych” według Marksow- skiej terminologii — wyrażają zdeterminowane pra­wami podaży i popytu relacje cen na nabywane oraz oferowane towary i usługi. Jednak używanie kate­gorii „klas społecznych” w rozpatrywaniu struktury społeczeństwa socjalistycznego, w którym — jak to obrazowo formułuje Włodzimierz Wesołowski — kla­sa robotnicza „pozbywa się swojego syjamskiego brata”, a cały organizm społeczno-gospodarczy jest regulowany na podstawie planów, nie uwzględnia istotnych właściwości mechanizmu funkcjonowania tego społeczeństwa.zawa 1973.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *