WSZYSTKIE DECYZJE

Jako decyzje polityczne strukturalizują one rzeczywistość społeczną w. związku z dokonywanym wyborem na podstawie pewnych od­niesień zasadniczych oraz uzasadnianych czy uspra­wiedliwianych tymi odniesieniami względów prag­matycznych. Jest to więc strukturalizacja typu hu­manistycznego, ponieważ wyodrębnia elementy rzeczywistości ze względu na nadawane im w ra­mach przyjętego sposobu rozumienia zjawisk spo­łecznych znaczenia, dzieląc je na „dobre” i „złe”, częściej jednak hierarchizując na „lepsze” i „gor­sze” z punktów widzenia obowiązujących w nim skal oceny.Ze względu na wspomniane wcześniej cechy or­ganizacji procesu decyzyjnego, mniej istotną rolę w kształtowaniu dynamiki społeczeństwa socjalis­tycznego odgrywać mogą szerokie kategorie zasad­nicze, precyzujące interesy społeczne, których za­spokajanie dostarcza dokonywanemu wyborowi poli­tycznemu uzasadnienia ideologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *