ZAINTERESOWANIE BEZPOŚREDNIMI SYTUACJAMI

Zainteresowanie bezpośrednimi sytuacjami mię­dzyludzkimi powstającymi w strukturze społecznej zostało powyżej uzasadnione okolicznością, że spo­łeczeństwo, aczkolwiek jest tworem przekraczającym indywidualne doświadczenie każdego uczestnika, sta­nowi wewnętrznie powiązany układ stosunków mię­dzy rolami społecznymi (oraz wtórnych zrożnicowań związanych z pełnieniem tych ról), w ramach które­go dochodzi do bezpośrednich styczności osób. Jest ono — poza wszystkim innym, co należy uwzględnić w definicji — zbiorowością terytorialną, tj. zbioro­wością ludzi, którzy częściej niż z członkami innych zbiorowości stykają się ze sobą zarówno w obrębie wspólnych instytucji, jak też po prostu z racji fi­zycznej bliskości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *